หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

admin phy
2019-06-19 18:49:37

วนที่ 19 มิถุนายน 2562 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

โดย รศ.ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต (ประธานกรรมการ)
     รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ (กรรมการ)
     อาจารย์ ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล (กรรมการ)
     นางสาวเมลานี อุระสนิท (เลขานุการ)

ณ ห้องประชุม 26506 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการประเมินคะแนน 3.37 อยู่ในระดับดี