หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา > นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

admin phy
2022-01-02 21:12:25

วันที่ 23 กันยายน 2563 ผศ.ดร.ณรัล ลือวรศิริกุล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ พร้อมด้วย รศ.ดร.อมรา อิทธิพงษ์และดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ ????‍????????‍????เข้านิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (Department of Science Service) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากลด้านการตรวจสอบและรับรองทางวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ดังนี้ 

          1.ห้องปฏิบัติการปูนซีเมนต์และมอร์ตาร์ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กองวัสดุวิศวกรรม ????‍♀️????‍♀️

                   ????นางสาววิไลวรรณ ดอกยี่สุ่น

                   ????นางสาวอรพิมล   ศรเดช

           2.ห้องปฏิบัติการทดสอบ กลุ่มวัสดุธรรมชาติและเส้นใย กองวัสดุวิศวกรรม ????????‍♀️

                    ????นางสาวธิดารัตน์ เลิศจันทร์

                    ????นายอมเรศ  เข็มอนุสุข

โดยคณาจารย์ได้เข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์ฯ ของนักศึกษากับหน่วยงาน ซึ่งสาขาวิชาและคณาจารย์ ????ขอขอบพระคุณ ดร.จรูญ จันทร์สมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง และขอขอบพระคุณ คุณก่อพงศ์ หงษ์ศรี รักษาการหัวหน้ากลุ่มวัสดุธรรมชาติและเส้นใย และคุณฐิตารินีย์ ลุ่โรพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มวัสดุธรรมชาติและเส้นใย กองวัสดุวิศวกรรม ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการดูแลนักศึกษาและให้การต้อนรับอาจารย์ในการนิเทศฝึกงานครั้งนี้อย่างอบอุ่น นักศึกษาได้เรียนรู้การฝึกประสบการณ์การทำงาน การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการนำความรู้ทางด้านฟิสิกส์มาประยุกต์และพัฒนาผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของนักศึกษา