หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > SCI SSRU Mini Conference 2019
SCI SSRU Mini Conference 2019

admin phy
2019-01-31 20:06:50

       วันที่ 31 มกราคม 2562 นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าร่วม งานประชุมวิชาการโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ปี 2562" (SCI SSRU Mini Conference 2019) เพื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ รวมถึงการวิพากษ์ผลงานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ณ อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา