หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
วันที่ 23 กันยายน 2563 ผศ.ดร.ณรัล ลือวรศิริกุล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ พร้อมด้วย รศ.ดร.อมรา อ ...
2020-10-02 10:49:12
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ ม. สำนักงานกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
วันที่ 14 กันยายน 2563 รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที เข้านิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวปัณพร หิร ...
2020-10-02 10:42:08
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
       เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ เข้านิเทศการฝึกประสบก ...
2020-10-02 10:37:04
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวโยษิตา โยปัดทุม นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับทุนการศึกษา ...
2020-10-02 10:37:59
ข่าวย้อนหลัง