หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

admin phy
2020-10-02 10:37:04

       เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ เข้านิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนายณัฐดนัย ภาณุรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ณ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้เข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับหน่วยงาน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์ฯ ของนักศึกษาในการฝึกงานครั้งนี้

       สาขาวิชาและคณาจารย์ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุสาห์ บุญบำรุง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด พี่ๆ ทีมวิศวกรและคุณสุกัญญา เพ็งมา แห่งศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าชนบท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง และให้การต้อนรับอาจารย์ในการนิเทศฝึกงานครั้งนี้อย่างอบอุ่น ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้การฝึกประสบการณ์ทำงาน ลงพื้นที่ภาคสนาม การนำความรู้มาประยุกต์ใช้ ได้เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงาน รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านระบบพลังงานสะอาด อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นทั้งทางด้านวิชาการและทักษะชีวิต